EL MONTGRÍ

El Massís del Montgrí

Un terrer únic enmig de la plana empordanesa a cavall entre l'Alt i el Baix Empordà. La idiosincràsia del Massís del Montgrí es transmet als ceps, i d'ells, als nostres vins. És la força tel·lúrica del vi, aquella que no es deixa veure però que hi és present. El lloc d'on es nodreixen les arrels dels ceps, el què els ulls no veuen però on el vi ens permet viatjar. Una força que no veiem però sí que bevem.

Geològicament, aquest massís és un aflorament de roca calcària alçat al mateix temps que el Pirineu, que va lliscar fins encavalcar-se sobre materials eocènics posteriors. Els estrats calcaris que el conformen contenen materials d'argila margosa, margues, dolomies, gresos i conglomerats.

És un sòl argilocalcari de textura franca format per calcàries bio clàstiques intercalades per nivells margo calcaris nodulosos, que es va formar en el Eocè fa uns 60 milions d'anys.